1920
Photo Album of Kiryat Anavim
Page 1
First Kindergarten
1921
1921
Starting Plantation
צילום משנת 1925
1921 Dilb 1 members
1921 קבוצת דילב אחד
ביקור חברי הועד הציוני
1934
1924
ביקור בתל אביב 1934
1921
Writers Conference 1924
קהוצת בוסליה 1931
מחנה קיץ של בני חבר הקיבוצים 1935
1936
ילדים בגן ירק 1926
CLICK on  slide  to get larger picture
הקליקו על התמונה לראותה בגדול
הגן הראשון
1918
ששת הראשונים 1920
ועד הסתדרות החלוץ
בקמיניץ פודולסק
1929
1924התחלת תנובה
1921
1936
בנית עמדות שמירה
The first 6 halutzim
1932שבועות
Shavuot Celebration
חג שבועות 1932
מבנה האבן הראשון-רפת1921
הכנה לנטיעות הראשונות
1921
תלמידים בגן הירק
1920TTaubYakov
1934
סלילת הכביש הראשון
יעקב טויב
1920מגורים
1920מטבח
1924חברים
1922
המיסדים מפרלוקי
1918
קבוצת קמיניץפודולסק
1939
1924
האורוה והלול 1924
1921
1920
חלב לירושלים 1924 תחילת תנובה
1926
1925
1925
קבוצת מבקרים לא מזהה
ליד המזבח  1926
1921
1921יציקת יסודות לרפת
שרה טלר
1928
כנס סופרים למען קק"ל 1924
חבר מוביל מים בפחים
על גבי חמור
1929 יוכבד שולוב עם התינוק עמנואל קופר, לאה פישמן,אסתר ריכנשטיין, רחל ודינה קופר, דודה קריתי, אילנה חקלאי, פנינה ריכנשטיין1929 המטפלת פסקה קריתי, חנה זיידלר, יעקב בן-חיים, זהרה לביטוב
כנס סופרים למען קק"ל 2
א.בן-נריה ואשתו דוניהאגרונום עקיבא אטינגראפרים בן-חייםזיידלר משהזיידלר צפורהיהודה קופריהודה גור-אריה/גרמןחוה בת-חייםנפתלי רוזנשטייןשרה טלרחיים קילוןאסתר ירון רייכנשטייןהורביץזלטה בן-אברהם
זאב וולךשיקה מלחייונה פנחסיאברהם ברכר/קריתי 1925יהודה לביטוביצחק בן-אברהםיוסי בן-אברהם
1946המורה ברזילי עם כתה
המורה ברזילי עם כתתו
1931בתל אביב
1946
מארכיון אטינגר:הכביש הראשון בארץ ישראל שנסלל בידי יהודים
רוצים לראות עוד חברים מהקבוצות הראשונות?
כאן
More pictures of the founders